Konkurss par JAS telpām

Konkurss par JAS telpām

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

   1. Nomnieka nosaukums, adrese un kontaktpersona.

Nomnieks: Jūrmalas Alternatīvā skola.

Kontaktpersonas:

1.1. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas referente Elita Kalniņa: e-pasts – elita.kalnina@jurmala.lv, tālr.67093963;

1.2. Jūrmalas Alternatīvās skolas direktors Egils Blūms: e-pasts – jas@jas.lv, tālr. 29466586.

  1. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta.

Jūrmalas pilsētas Lielupes – Majoru rajonā. 1.pielikumā shematisks attēlojums kartē.

  1. Nomas objekta izmantošanas mērķis.

Jūrmalas Alternatīvās skolas darbības nodrošināšana, īstenojot vispārējās pamatizglītības programmu.

  1. Paredzamā nomas līguma termiņš.

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz 10 (desmit) gadiem, t.i. no 2019.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim, vienlaikus paredzot, ka sākot ar ceturto nomas gadu, Nomniekam ir tiesības vienpusēji pārtraukt nomas līgumu, brīdinot par to iznomātāju sešus mēnešus iepriekš.

  1. Nepieciešamā platība (biroja telpām norāda platību, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotajām tehniskajām prasībām valsts institūciju biroja telpām):

Kopējā lietderīgā telpu platība no 1600 m2 līdz 2400 m2, ar iespēju organizēt izglītības procesu aptuveni 170 izglītojamajiem.

Vēlams klašu izvietojums atbilstoši skolas pedagoģiskajai koncepcijai un līdzšinējai praksei t.i. 1.-3.kl., 4.-6.kl. un 7.-9.kl. grupas veido trīs atsevišķus moduļus – „Mazās skolas”.

Skolas telpas var tikt izmantotas arī kā skolotāju metodiskais centrs rīkojot kursus citiem pedagogiem kā arī rīkojot nometnes skolēniem.

  1. Nepieciešamais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un ēkas tehniskais stāvoklis.

Nekustamajam īpašumam (ēkai un zemei) jābūt reģistrētam zemesgrāmatā kā vienotam nekustamajam īpašumam un paredzētam izmantošanai publiskiem mērķiem, tā sastāvā esošajām ēkām jābūt projektētām vai pielāgotām izglītības iestādes darbībai. Telpu faktiskās lietošanas uzsākšanas brīdī, proti, 2019.gada 1.janvārī ēkas (telpu) tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā, telpām jābūt lietošanas kārtībā, labā tehniskā un vizuālā stāvoklī.

Minimālās prasības:

-elektroapgāde,

– nodrošināta centralizēta kanalizācijas sistēma,

– nodrošināta centralizēta aukstā un karstā ūdens apgāde,

– centralizēta siltumagādes sistēma ēkā,

– ugunsdrošība atbilstoši būvnormatīviem, kas nosaka būvju ugunsdrošību un ugunsdrošības normas.

Telpām jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām.

  1. Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpu nomas uzsākšanas brīdī.
Nr.p.k. Prasības veids Skaits Minimālās prasības
1. Vispārējās prasības ēkai
1.1. Atrašanās vieta Jūrmalas pilsētas Lielupes – Majoru rajons (jāpievieno telpu un teritorijas plāni ar atzīmētām piedāvātajām nomas platībām).
1.2. Piegulošās teritorijas labiekārtojums Iespēja izmantot ēkai piegulošo teritoriju (aptuveni 1000 m2) skolas audzēkņu garā starpbrīža pastaigām un dažādām fiziskām aktivitātēm.

Iespēja ēkas apkārtni izmantot “Zaļajām stundām”.

Iespēja piegulošajā teritorijā novietot darbinieku autotransportu.1.3.Ēkas ieejas Atsevišķa ieeja nomātajās telpās.1.4.2., 3. un 4.punktā norādīto telpu kopējā platība Ne mazāk kā 1600 m2.2.Prasības mācību telpām2.1.Klašu telpas9Katra ne mazāka kā 50 m2.2.2.Mājturības un tehnoloģiju kabinets1Ne mazāks kā 50 m2.2.3.Svešvalodu kabineti4Katrs ne mazāks kā 15 m2.2.4.Mācību virtuves un šūšanas kabinets; mākslas kabinets ar palīgtelpu2Katrs ne mazāks kā 50 m2.2.5.Informātikas kabinets1Ne mazāks kā 60 m2.2.6.Zinātnes kabinets ar izlietnēm1Ne mazāks kā 65 m2.2.7.Mūzikas kabinets1Ne mazāks kā 50 m2.3.Prasības administrācijas un darbinieku telpām3.1.Skolotāju istaba2Katra ne mazāka kā 15 m2.3.2.Administrācija4Katra ne mazāka kā 15 m2.4Prasības citām telpām4.1.Psihologa kabinets1Ne mazāks kā 15 m24.2.Medicīnas kabinets1Ne mazāks kā 15 m24.3.Bibliotēka ar lasītavu2Katra ne mazāka kā 35 m24.4.Garderobe skolotājiem1Ne mazāka kā 15 m24.5.Meiteņu tualetes3Katra ne mazāka kā 8 m2, ar vismaz 2 izlietnēm un 2 klozetpodiem.4.6.Zēnu tualetes3Katra ne mazāka kā 8 m2, ar vismaz 2 izlietnēm, 1 klozetpodu un 1 pisuāru.4.7.Darbinieku ģērbtuve un tualete1Ne mazāka kā 10 m2, duša.4.8Saimniecības telpa (darbnīca)1Ne mazāka kā 15 m2.4.9.Vieta dežurantam.1Atsevišķa telpa vai vieta dežurantam.4.10.Noliktavas (arī arhīvs)3Katra ne mazāka kā 15 m2.4.11.Ēdamzāle, virtuve, pārtikas noliktava1Ne mazāka kā 100 m2.4.13.Neliela multifunkcionāla zāle1Ne mazāka kā 85 m2.4.14.Sporta un aktu zāles un palīgtelpas2Katra ne mazāka kā 160 m2.

Telpas var atrasties citā ēkā, kas atrodas uz tā paša zemesgabala, uz kura atrodas nomātās ēkas telpas, kā arī neietilpt kopējā telpu platībā. Var būt cita apmaksas kārtība, kas precīzi jānorāda iznomāšanas pretendenta piedāvājumā.5.Citas prasības5.1.Komunālo pakalpojumu un citu komunikāciju nodrošinājums Centrālā apkure, elektroapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, ventilācija5.2.Ēkas ugunsdrošības un trauksmes sistēma Lokāla.

  1. Nomas objekta piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām – 2.pielikums.

Piedāvājumi iesniedzami Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 20 darba dienu laikā no nomas sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, tas ir līdz 2018.gada 11.septembrim (ieskaitot).

Piedāvājumi tiek iesniegti slēgtā aploksnē uz aploksnes norādot adresātu, Iznomāšanas pretendenta nosaukumu un kontaktinformāciju, atsauci uz nomas sludinājumu.

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jūs varat izmantot šādas HTML birkas un atribūtus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>